Better Phone Communications in the Time of COVID 19

April 14, 2020 – Howard Damien; Jody Barney; Carmody Ann

สถานการณ์ COVID 19 ทำให้มีความจำเป็นในการสื่อสารทางโทรศัพท์และด้วยวิดีโอคอลมากขึ้น เพื่อทดแทนการสื่อสารตามปกติ ซึ่งไม่สามารถทำได้ เพราะมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม การสื่อสารนี้การให้บริการจำเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา การช่วยเหลือทางสังคม และบริการด้านอื่นๆ โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรบหรือมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโดยวิธีนี้ เอกสารฉบับนี้ เสนอวิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ได้ผลดีที่สุด ทำให้บริการทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่ดีขึ้น และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์

บุคคลเหล่านี้คือ

– กลุ่มคนผู้สื่อสารด้วยภาษาไม่คุ้นเคย

– ผู้สูงอายุ ผู้มีความสูญเสียการได้ยิน หรือมีปัญหาด้านการประมวลเสียง

– กลุ่มผู้ด้วยโอกาส หรือชนกลุ่มน้อย ผู้มีเคยประสบปัญหาสุขภาพหูในวัยเด็ก และส่งผลให้มีปัญหาการประมวลเสียง

– ผู้มีอาการโรควิตกกังวล มีผลต่อศักยภาพในการรับข้อมูล

– ผู้คนจำนวนมากที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือผู้ให้บริการ ในการจัดการกับปัญหาในชีวิต คนเหล่านี้มักจะมีเคยประสบปัญหาสุขภาพหูในวัยเด็ก หรือเคยมีปัญหาด้านการประมวลเสียง หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

– เด็กและเยาวชนผู้เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มักจะประสบปัญหาด้านการประมวลเสียง

– เด็กและผู้ใหญ่ผู้มีสมาธิสั้น มักจะขาดความสามารถในการตั้งใจเพื่อรับและทำความเข้าใจข้อมูล

ปัญหาด้านการได้ยินที่เกิดขึ้นในวัยเด็กมักจะส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางสังคมและด้านจิตวิทยาเมื่อเติบโตขึ้น ความบกพร่องในการทำความเข้าใจเนื้อหาทางโทรศัพท์มักจะเป็นเพียงปัญหาหนึ่งของปัญหาความบกพร่องที่ใหญ่กว่านี้

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น เช่น วิธีการคัดกรองหาผู้มีความบกพร่องเหล่านี้ และวิธีการที่ผู้มีความบกพร่องสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือตัวเอง หรือวิธีการที่บุคคลอื่นช่วยพวกเขาได้ กรุณาแจ้งชื่อของคุณในแบบฟอร์มติดต่อเรา แล้วเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาของคุณให้

อนึ่ง เราจะทำการเผยแพร่เร็วๆนี้ ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้วิดีโอคอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – ทั้งการสื่อสารกับบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่ม หากคุณสนใจ กรุณาแจ้งชื่อและอีเมลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ

Brief-outline-of-Phone-communication-strategies-THAI-s

357 Downloads